Kort verslag van de ALV en de vrijwilligers bijeenkomst

ALV

ALV 2014        2014-11-06 20.37.03

KORT VERSLAG ALV 6-11-2014

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.

De diverse verslagen worden goedgekeurd.

Bij het financiële verslag geeft Bram uitleg. Bij het punt over de begroting wordt gevraagd of bij het jubileum volgend jaar aandacht wordt gevraagd van de pers. Hierover worden t.z.t. de nodige contacten gelegd. Ook wordt gevraagd naar de ledenwerving, waarvoor geen bedrag beschikbaar is. De ledenwerving staat momenteel nog op een laag pitje en wordt na een jaar tennis bij TMS zo nodig opgepakt.

De contributie voor het seizoen 2014-2015 wordt vastgesteld op € 275,00.

De kascommissie voor komend seizoen bestaat uit Gert-Jan Nederend en Lydia van ’t Wel. Als reserve stelt Frits Jöris zich beschikbaar.

Het nieuwe wachtwoord wordt bekend gemaakt en is op te vragen bij het secretariaat of bij Gerard. Dit wachtwoord is nodig om de ledenlijst en het smoelenboek te kunnen zien.

De aftredende bestuursleden Elly Helweg en Gerard Schutijser worden herkozen

Na een discussie wordt de voorgestelde  aanvulling op het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd na een extra toevoeging van art. 20:

“In alle gevallen waarin het huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het bestuur.” Deze tekst is ook in de Statuten te vinden.

Er wordt voorgesteld om in artikel 4 het woord “ uitsluitend” toe te voegen. Dit wordt overgenomen, zodat de tekst duidelijker over komt.

Na inventarisatie en de vraag van leden is besloten om de labeluren op de dinsdag en donderdag met een uur in te korten. Per 1 december zullen de volgende uren voor de label beschikbaar zijn:

dinsdag van 13.00-15.00 uur

woensdag van 14.00-16.00 uur

donderdag van 12.00-14.00 uur.

Op 1 februari 2015 zal worden bekeken of deze uren aan de verwachtingen voldoen.

De zaterdagmiddag is een mooi gelegenheid om te tennissen. Misschien een soort competitie? Een mooie gelegenheid om te spelen, dus niet zeggen dat er geen banen vrij zijn.

In de rondvraag wordt gevraagd om op de begroting het bedrag voor het jubileum eventueel aan te vullen met een eigen bijdrage van de leden. Om een andere vraag te beantwoorden: er is nog geen jubileumcommissie.

Voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor de aanwezigheid en nodigt iedereen uit om in de horeca een drankje te gaan drinken voor eigen rekening.

 

VRIJWILLIGERS

De vrijwilligers hebben op zondag 9 november 2014 ’s middags eerst met elkaar getennist.

IMG_0577

Daarna werd in de horeca van TMS een Indonesisch buffet geserveerd, dat werd verzorgd door Catering Bedrijf Dapur Kecil, wat klein keukentje betekent. Vrijwilligers en partners lieten zich het goed smaken.